Chính sách bảo mật

BLEUGATE (sau đây gọi là “Công ty”) coi quyền riêng tư của người dùng là rất quan trọng và tuân thủ tất cả các quy định liên quan đến “Đạo luật về Bảo vệ Thông tin và Khuyến khích Sử dụng Mạng Thông tin và Truyền thông”.
Bằng cách nêu chính sách bảo mật của mình như được hiển thị bên dưới, Công ty thông báo cho người dùng về mục đích và việc sử dụng thông tin cá nhân do người dùng cung cấp cho Công ty và các biện pháp được thực hiện để bảo vệ thông tin cá nhân của họ.

■ Thông tin cá nhân được thu thập và phương tiện thu thập
A. Thông tin chúng tôi thu thập
• Công ty thu thập các dữ liệu sau đây cho mục đích đăng ký thành viên, tư vấn và ứng dụng dịch vụ.
o Khi đăng ký thành viên: Họ tên, ngày sinh, giới tính, CMND, mật khẩu, số điện thoại nhà riêng, số di động, e-mail, thông tin người đại diện theo pháp luật đối với người đăng ký dưới 14 tuổi.
o Khi đăng ký dịch vụ: Địa chỉ, thông tin thanh toán
• Thông tin được thu thập thông qua việc sử dụng các dịch vụ trực tuyến hoặc quá trình xử lý: hồ sơ sử dụng, nhật ký truy cập, cookie, thông tin IP kết nối, hồ sơ thanh toán, sử dụng bừa bãi và các thông tin khác.

B. Phương tiện thu thập thông tin cá nhân
• Thông tin cá nhân được thu thập thông qua trang web, thư, bảng tin, e-mail, mục sự kiện, biểu mẫu yêu cầu gửi, điện thoại, fax và công cụ thu thập dữ liệu được tạo.

■ Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân
Công ty thu thập thông tin cá nhân cho các mục đích và sử dụng sau đây.
• Cung cấp các dịch vụ bắt buộc khi thực hiện hợp đồng và thanh toán sau đó
Cung cấp nội dung, mua và thanh toán, giao hàng, sao kê thanh toán, v.v., xác minh người dùng cho các giao dịch tài chính và dịch vụ tài chính.
• Quản lý thành viên
Xác định người dùng để truy cập các dịch vụ chỉ dành cho thành viên, xác minh người dùng, ngăn chặn sử dụng trái phép, kiểm tra đăng ký thành viên, xác thực tuổi, xác nhận sự đồng ý/đồng ý từ người đại diện hợp pháp cho người dùng dưới 14 tuổi, xử lý khiếu nại và các vấn đề dân sự cũng như gửi thông báo.
• Tiếp thị và sử dụng quảng cáo
Cung cấp các sự kiện và quảng cáo không mong muốn; có được sự hiểu biết thống kê về tần suất truy cập và sử dụng trang web của các thành viên.

■ Thời gian sở hữu và sử dụng thông tin cá nhân
Theo nguyên tắc chung, sau khi dữ liệu cá nhân đã hoàn thành các mục đích mà chúng được thu thập, chúng sẽ bị loại bỏ ngay lập tức. Ngoại trừ những thứ sau đây sẽ được giữ lại trong một khoảng thời gian nhất định vì những lý do được ghi chú bên dưới.

A. Thông tin được lưu giữ theo chính sách nội bộ của Công ty
Ngay cả khi thành viên đã hủy tư cách thành viên, thông tin cá nhân của thành viên đó vẫn có thể được lưu giữ trong 5 năm kể từ ngày hủy tư cách thành viên để giải quyết các tranh chấp trong tương lai, hợp tác với các yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật và ngăn chặn hành vi lừa đảo tái diễn. sử dụng bởi các thành viên ngang ngược.

B. Căn cứ lưu giữ thông tin cá nhân theo quy định hiện hành
Nếu việc lưu giữ thông tin cá nhân được coi là cần thiết để hoạt động theo các quy định của luật và quy định có liên quan, bao gồm Đạo luật Bảo vệ Người tiêu dùng trong Thương mại Điện tử, thì chúng sẽ được Công ty nắm giữ trong một khoảng thời gian nhất định do Công ty quy định. pháp luật có liên quan như được ghi chú dưới đây.
• Hồ sơ liên quan đến hợp đồng hoặc rút tiền thuê bao:
o Mục đích sở hữu: Đạo luật Bảo vệ Người tiêu dùng trong Thương mại Điện tử
o Thời gian sở hữu: 5 năm
• Hồ sơ liên quan đến thanh toán và cung cấp hàng hóa
o Mục đích sở hữu: Đạo luật Bảo vệ Người tiêu dùng trong Thương mại Điện tử
o Thời gian sở hữu: 5 năm
• Các hồ sơ liên quan đến khiếu nại hoặc giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng
o Mục đích sở hữu: Đạo luật Bảo vệ Người tiêu dùng trong Thương mại Điện tử
o Thời gian sở hữu: 3 năm
• Bản ghi nhật ký
o Mục đích sở hữu: Đạo luật Bảo vệ Bí mật Truyền thông
o Thời gian sở hữu: 3 tháng

■ Thủ tục và phương pháp loại bỏ thông tin cá nhân
Theo nguyên tắc chung, khi dữ liệu cá nhân đã hoàn thành các mục đích mà chúng được thu thập, chúng sẽ bị loại bỏ ngay lập tức. Quy trình và phương pháp loại bỏ được trình bày chi tiết bên dưới.
• Thủ tục loại bỏ
Theo lý do bảo vệ thông tin theo các chính sách nội bộ hoặc các đạo luật liên quan, khi dữ liệu cá nhân đã hoàn thành các mục đích, chúng sẽ được chuyển đến một cơ sở dữ liệu (DB) riêng (hoặc được lưu trữ riêng trong một thư mục nếu ở dạng giấy), sau đó nó sẽ bị loại bỏ sau một thời gian nhất định. Thông tin cá nhân được chuyển đến một DB riêng biệt sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoại trừ trường hợp pháp luật.
• Phương thức loại bỏ
Sử dụng phương pháp kỹ thuật để ngừng sao chép thông tin cá nhân được lưu dưới dạng điện tử.
■ Tiết lộ thông tin cá nhân
Theo nguyên tắc chung, Công ty sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng cho bất kỳ bên ngoài nào ngoại trừ các trường hợp dưới đây.
• Được người dùng đồng ý trước
• Theo quy định của pháp luật hoặc khi các cơ quan thực thi pháp luật yêu cầu thông tin đó cho mục đích điều tra trong quá trình theo quy định của pháp luật.

■ Ký gửi thông tin cá nhân đã thu thập
Để cung cấp dịch vụ, Công ty ủy thác thông tin cá nhân đã thu thập cho các công ty chuyên biệt được nêu chi tiết bên dưới.
• Người nhận hàng: [Tên công ty nhận hàng]
• Chi tiết lô hàng: [Chi tiết lô hàng của công ty giao nhận]

• Người nhận hàng: [Tên nhà cung cấp cổng thanh toán]
• Chi tiết lô hàng: [Chi tiết lô hàng của nhà cung cấp cổng thanh toán]

• Người nhận hàng: Xem danh sách nhà cung cấp
• Chi tiết lô hàng: [Chi tiết lô hàng]
 
■ Quyền của người dùng và đại diện hợp pháp và phương pháp thực hiện các quyền đó
• Người sử dụng có thể xem, chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình và yêu cầu chấm dứt tư cách thành viên bất cứ lúc nào.
• Để xem hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân của người dùng, hãy nhấp vào 'Chỉnh sửa Thông tin Cá nhân' (hoặc 'Chỉnh sửa Thông tin Thành viên') và để hủy đăng ký (chấm dứt tư cách thành viên), hãy nhấp vào 'Chấm dứt Tư cách thành viên'. Khi nhấp vào, bạn sẽ được chuyển hướng đến quy trình nhận dạng trước khi có thể trực tiếp truy cập, sửa hoặc hủy tư cách thành viên.
• Người dùng có thể liên hệ với giám đốc bảo mật bằng thư, điện thoại hoặc email và các hành động cần thiết sẽ được thực hiện.
• Nếu người dùng yêu cầu sửa lỗi thông tin cá nhân, Công ty sẽ không sử dụng hoặc cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho đến khi sửa xong. Ngoài ra, nếu thông tin cá nhân sai đã được cung cấp cho bên thứ ba, Công ty sẽ thông báo ngay cho họ để có thể thực hiện chỉnh sửa phù hợp.
• Nếu thông tin cá nhân bị hủy hoặc xóa theo yêu cầu của người dùng, Công ty sẽ tuân thủ các điều khoản được quy định trong “Thời hạn sở hữu và sử dụng thông tin cá nhân” và nghiêm cấm tiết lộ hoặc sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

■ Cài đặt, quản lý và từ chối hoạt động của thiết bị tự động thu thập thông tin cá nhân
Công ty sử dụng 'cookie' thường xuyên lưu và truy xuất thông tin của bạn. Cookie là một tệp văn bản rất nhỏ mà máy chủ, được sử dụng để vận hành trang web của Công ty, gửi đến trình duyệt của bạn. Các tập tin được lưu trong đĩa cứng của máy tính của bạn.
Công ty sử dụng cookie cho các mục đích sau:
• Sử dụng và mục đích của cookie
o Để phân tích tần suất truy cập của thành viên và không phải thành viên, hiểu sở thích và mối quan tâm của người dùng, đồng thời theo dõi dấu chân của người dùng, đồng thời thực hiện tiếp thị mục tiêu và cung cấp dịch vụ tùy chỉnh bằng cách kiểm tra mức độ tham gia vào các sự kiện khác nhau và số lượt truy cập.
o Bạn có quyền lựa chọn liên quan đến việc cài đặt cookie. Theo đó, bạn có thể cho phép tất cả cookie bằng cách sửa đổi cài đặt cookie của mình, thực hiện quy trình xác nhận bất cứ khi nào cookie được lưu hoặc từ chối lưu tất cả cookie.
• Cài đặt để từ chối thiết lập cookie
o Để từ chối thiết lập cookie, hãy chọn các tùy chọn trên trình duyệt web của bạn và thay đổi cài đặt của bạn để cho phép tất cả cookie, thực hiện quy trình xác minh trước khi lưu cookie hoặc từ chối lưu tất cả cookie.
o Ví dụ (Đối với Internet Explorer)
- Đi tới ‘Công cụ’ nằm trên đầu Trình duyệt web > Tùy chọn Internet > Quyền riêng tư
o Tuy nhiên, có thể có những khó khăn nhất định trong việc sử dụng dịch vụ nếu bạn từ chối cài đặt cookie.

■ Dịch vụ dân sự liên quan đến thông tin cá nhân
Để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và giải quyết các khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân, Công ty đã bổ nhiệm bộ phận sau và giám đốc quyền riêng tư.
• Cán bộ Bảo mật Chính
Tên:
Phòng:
Số điện thoại:
E-mail:

• Giám đốc Bảo mật
Tên:
Phòng:
Số điện thoại:
E-mail:

• Bạn có thể báo cáo tất cả các khiếu nại liên quan đến bảo vệ quyền riêng tư khi sử dụng dịch vụ của Công ty cho giám đốc quyền riêng tư hoặc bộ phận phụ trách.
• Công ty sẽ cung cấp câu trả lời kịp thời và đầy đủ cho báo cáo của bạn.
• Để được tư vấn thêm hoặc báo cáo về các vi phạm quyền riêng tư khác, hãy liên hệ với các cơ quan sau đây.
o Trung tâm khiếu nại vi phạm quyền riêng tư (privacy.kisa.or.kr / 118)
o Cục Điều tra tội phạm mạng, Văn phòng Công tố viên Tối cao (www.spo.go.kr /02-3480-2000)
o Cục Điện tử, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia (www.ctrc.go.kr/ 182)

■ Nghĩa vụ thông báo
Công ty sẽ thông báo cho người dùng về bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách quyền riêng tư này thông qua trang web (hoặc thông qua các thông báo cá nhân).
• Chính sách quyền riêng tư này sẽ được thực thi bắt đầu từ năm 2022, 12M 08D.