Нууцлалын бодлого

BLEUGATE(цаашид "Компани" гэх) хэрэглэгчийн нууцлалыг маш чухал гэж үздэг бөгөөд "Мэдээллийг хамгаалах, Мэдээлэл, харилцаа холбооны сүлжээний ашиглалтыг дэмжих тухай хууль"-тай холбоотой бүх зохицуулалтыг дагаж мөрддөг.
Компани нь нууцлалын бодлогоо доор харуулснаараа хэрэглэгчээс компанид өгсөн хувийн мэдээллийн зорилго, ашиглалт, тэдний хувийн мэдээллийг хамгаалах талаар авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний талаар хэрэглэгчдэд мэдээлж байна.

■ Цуглуулсан хувийн мэдээлэл ба цуглуулах хэрэгсэл
A. Бидний цуглуулдаг мэдээлэл
• Компани нь гишүүнчлэлийн бүртгэл, зөвлөгөө, үйлчилгээний өргөдөл гаргах зорилгоор дараах мэдээллийг цуглуулдаг.
o Гишүүнчлэлд бүртгүүлэхдээ: Нэр, төрсөн өдөр, хүйс, ID, нууц үг, гэрийн утасны дугаар, гар утасны дугаар, цахим шуудан, 14 нас хүрээгүй захиалагчийн хууль ёсны төлөөлөгчийн мэдээлэл.
o Үйлчилгээнд хамрагдах хүсэлт гаргахдаа: Хаяг, төлбөрийн мэдээлэл
• Онлайн үйлчилгээг ашиглах эсвэл боловсруулах үйл явцаар цуглуулсан мэдээлэл: бүртгэл, хандалтын бүртгэл, күүки, холболтын IP мэдээлэл, төлбөрийн бүртгэл, дүрэм журамгүй хэрэглээ болон бусад.

B. Хувийн мэдээлэл цуглуулах хэрэгсэл
• Хувийн мэдээллийг цахим хуудас, захидал, мессежийн самбар, цахим шуудан, үйл явдлын бүртгэл, хүргэх хүсэлтийн маягт, утас, факс, үүсгэсэн мэдээлэл цуглуулах хэрэгслээр цуглуулдаг.

■ Хувийн мэдээллийг цуглуулах, ашиглах зорилго
Компани нь хувийн мэдээллийг дараахь зорилгоор, ашиглах зорилгоор цуглуулдаг.
• Гэрээг биелүүлж, түүнийг дагасан төлбөрөөр үүрэг хүлээсэн үйлчилгээ үзүүлэх
Агуулга нийлүүлэх, худалдан авах, төлөх, бараа хүргэх, тооцооны хуулга болон бусад, санхүүгийн гүйлгээ, санхүүгийн үйлчилгээнд хэрэглэгчийн баталгаажуулалт.
• Гишүүдийн удирдлага
Зөвхөн гишүүдэд зориулсан үйлчилгээнд нэвтрэх, хэрэглэгчийг баталгаажуулах, зөвшөөрөлгүй ашиглахаас урьдчилан сэргийлэх, гишүүнчлэлийн бүртгэлийг шалгах, насыг баталгаажуулах, 14-өөс доош насны хэрэглэгчдийн хууль ёсны төлөөлөгчийн зөвшөөрөл/гэрээг баталгаажуулах, гомдол, иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх, мэдэгдэл хүргэх.
• Маркетинг, сурталчилгааны хэрэглээ
Үйл явдал, хүсээгүй зар сурталчилгааг хүргэх; гишүүдийн сайт руу нэвтрэх, ашиглах давтамжийн талаарх статистик ойлголттой болох.

■ Хувийн мэдээллийг эзэмших, ашиглах хугацаа
Дүрмээр бол, хувийн мэдээлэл нь цуглуулсан зорилгодоо хүрсэн бол тэдгээрийг нэн даруй устгах ёстой. Доор дурдсан шалтгааны улмаас тодорхой хугацаанд хадгалагдахаас бусад тохиолдолд.

A. Компанийн дотоод бодлогын дагуу мэдээлэл
Гишүүн гишүүнчлэлээ цуцалсан ч цаашид гарах маргааныг шийдвэрлэх, хууль хяналтын байгууллагын хүсэлтийг хүлээн авч хамтран ажиллах, залилан мэхлэх гэмт хэрэг дахин гарахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор гишүүний хувийн мэдээллийг цуцалсан өдрөөс хойш 5 жилийн хугацаанд хадгалж болно. сахилгагүй гишүүдийн хэрэглээ.

B. Хувийн мэдээллийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хадгалах үндэслэл
Хэрэв хувийн мэдээллийг хадгалах нь холбогдох хууль тогтоомж, түүний дотор Цахим худалдаа дахь хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн заалтын дагуу ажиллах шаардлагатай гэж үзвэл тэдгээрийг компанийн тогтоосон тодорхой хугацаанд компанийн мэдэлд байлгана. холбогдох хуулиудыг дор дурдсан.
• Гэрээ эсвэл захиалгаа цуцлахтай холбоотой бүртгэл:
o Эзэмших зорилго: Цахим худалдаа дахь хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль
o Эзэмших хугацаа: 5 жил
• Барааг төлөх, нийлүүлэхтэй холбоотой бүртгэл
o Эзэмших зорилго: Цахим худалдаа дахь хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль
o Эзэмших хугацаа: 5 жил
• Хэрэглэгчийн гомдол, маргааныг шийдвэрлэхтэй холбоотой бүртгэл
o Эзэмших зорилго: Цахим худалдаа дахь хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль
o Эзэмших хугацаа: 3 жил
• Бүртгэлийн бүртгэл
o Эзэмших зорилго: Харилцаа холбооны нууцыг хамгаалах тухай хууль
o Эзэмших хугацаа: 3 сар

■ Хувийн мэдээллийг устгах журам, арга
Дүрмээр бол, хувийн мэдээлэл нь цуглуулсан зорилгодоо хүрсэний дараа тэдгээрийг шууд устгадаг. Устгах журам, аргыг доор дэлгэрэнгүй харуулав.
• Устгах журам
Дотоод бодлого, холбогдох дүрмийн дагуу мэдээллийг хамгаалах шалтгааны дараа хувийн мэдээлэл нь зорилгодоо хүрсэний дараа тэдгээрийг тусдаа мэдээллийн санд (МБ) шилжүүлэх (эсвэл цаасан хэлбэрээр хавтсанд тусад нь байршуулах) болно. тодорхой хугацааны дараа хаяна. Тусдаа ХБ-д шилжүүлсэн хувийн мэдээллийг хуульд зааснаас бусад зорилгоор ашиглахгүй.
• Устгах арга
Цахим хэлбэрээр хадгалагдсан хувийн мэдээллийг хуулбарлахыг зогсоох техникийн аргыг ашиглах.
■ Хувийн мэдээллийг задруулах
Ерөнхий дүрмийн дагуу Компани нь доорх тохиолдлуудаас бусад тохиолдолд хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг гадны аль ч этгээдэд задруулахгүй.
• Хэрэглэгчийн урьдчилан зөвшөөрөл
• Хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөх, эсхүл хууль сахиулах байгууллагаас мөрдөн байцаалтын явцад ийм мэдээллийг хуульд заасан журмын дагуу шаардсан тохиолдолд.

■ Цуглуулсан хувийн мэдээллийг илгээх
Үйлчилгээ үзүүлэхийн тулд Компани нь цуглуулсан хувийн мэдээллийг дор дурдсан төрөлжсөн компаниудад илгээдэг.
• Хүлээн авагч: [Хүргэлтийн компанийн нэр]
• Ачааны дэлгэрэнгүй мэдээлэл: [Хүргэлтийн компанийн илгээмжийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл]

• Хүлээн авагч: [Төлбөрийн гарц үйлчилгээ үзүүлэгчийн нэр]
• Ачааны дэлгэрэнгүй мэдээлэл: [Төлбөрийн гарц нийлүүлэгчийн илгээмжийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл]

• Хүлээн авагч: Нийлүүлэгчийн жагсаалтыг харах
• Ачааны дэлгэрэнгүй мэдээлэл: [Ачааны дэлгэрэнгүй мэдээлэл]
 
■ Хэрэглэгч, хууль ёсны төлөөлөгчийн эрх, тэдгээр эрхийг хэрэгжүүлэх арга замууд
• Хэрэглэгч өөрийн хувийн мэдээллээ харах, засварлах, гишүүнчлэлээ цуцлахыг хүссэн үедээ хүсэлт гаргаж болно.
• Хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг харах, засварлах бол ‘Хувийн мэдээллийг засах’ (эсвэл ‘Гишүүдийн мэдээллийг засах’) дээр дарж, захиалгаа цуцлах (гишүүнчлэлийг цуцлах) бол ‘Гишүүнчлэлийг цуцлах’ дээр дарна уу. Гишүүнчлэлд шууд хандах, залруулах, цуцлахаас өмнө та товшсоны дараа таних процесс руу чиглүүлэх болно.
• Хэрэглэгч нууцлалын ахлах ажилтантай захидал, утас, цахим шуудангаар холбогдож болох бөгөөд шаардлагатай арга хэмжээг авна.
• Хэрэглэгч хувийн мэдээллийн алдааг залруулах хүсэлт гаргавал Компани нь засвар хийх хүртэл хувийн мэдээллийг ашиглахгүй, өгөхгүй. Нэмж дурдахад, буруу хувийн мэдээллийг гуравдагч этгээдэд аль хэдийн өгсөн бол Компани нь зохих залруулга хийх боломжтой байхын тулд нэн даруй мэдэгдэх ёстой.
• Хэрэглэгчийн хүсэлтийн дагуу хувийн мэдээллийг хүчингүй болгох буюу устгасан тохиолдолд Компани нь “Хувийн мэдээллийг эзэмших, ашиглах хугацаа”-д заасан нөхцөлийг дагаж мөрдөх бөгөөд задруулах, бусад зорилгоор ашиглахыг хориглоно.

■ Хувийн мэдээллийг автоматаар цуглуулах төхөөрөмжийг суурилуулах, удирдах, ажиллуулахаас татгалзах
Компани нь таны мэдээллийг байнга хадгалж, сэргээх "күүки"-г ашигладаг. Күүки нь компанийн вэб сайтыг ажиллуулахад ашигладаг сервер таны хөтөч рүү илгээдэг маш жижиг текст файл юм. Файл нь таны компьютерийн хатуу дискэнд хадгалагдана.
Компани нь күүкиг дараах зорилгоор ашигладаг.
• Күүкийн хэрэглээ, зорилго
o Гишүүн болон гишүүн бус хүмүүсийн айлчлалын давтамжид дүн шинжилгээ хийх, хэрэглэгчийн сонголт, сонирхлыг ойлгох, хэрэглэгчийн мөрийг хянах, төрөл бүрийн арга хэмжээнд оролцох түвшин, зочилсон тоог шалгах замаар зорилтот маркетинг хийж, захиалгат үйлчилгээ үзүүлэх.
o Та күүкиг суулгах талаар сонгох эрхтэй. Үүний дагуу та күүки тохиргоогоо өөрчлөх замаар бүх күүкиг зөвшөөрөх, күүкийг хадгалах бүрт баталгаажуулах процессыг давах эсвэл бүх күүки хадгалахаас татгалзаж болно.
• Күүки үүсгэхээс татгалзах тохиргоо
o Күүки үүсгэхээс татгалзахын тулд вэб хөтчийнхөө сонголтуудыг сонгоод бүх күүкиг зөвшөөрөх тохиргоогоо өөрчлөх, күүки хадгалахаасаа өмнө баталгаажуулах процессыг давах эсвэл бүх күүки хадгалахаас татгалзах.
o Жишээ (Internet Explorer-д зориулсан)
- Вэб хөтчийн дээд хэсэгт байрлах "Хэрэгслүүд" > Интернетийн сонголтууд > Нууцлал руу очно уу
o Гэсэн хэдий ч, хэрэв та күүкийг хэсэгчлэн байршуулахаас татгалзвал үйлчилгээг ашиглахад тодорхой бэрхшээл гарч болзошгүй.

■ Хувийн мэдээлэлтэй холбоотой төрийн алба
Таны хувийн мэдээллийг хамгаалах, хувийн мэдээлэлтэй холбоотой гомдлыг шийдвэрлэх зорилгоор Компани нь дараах хэлтэс, нууцлалын ахлах ажилтныг томилсон.
• Нууцлалын үндсэн ажилтан
Нэр:
хэлтэс:
Утасны дугаар:
И-мэйл:

• Нууцлалын ахлах ажилтан
Нэр:
хэлтэс:
Утасны дугаар:
И-мэйл:

• Та Компанийн үйлчилгээг ашиглахтай холбоотой хувийн нууцыг хамгаалахтай холбоотой бүх гомдлыг нууцлалын ахлах ажилтан эсвэл хариуцсан хэлтэст мэдээлж болно.
• Компани таны тайланд шуурхай, хангалттай хариулт өгнө.
• Нууцлалын бусад зөрчлийн талаар нэмэлт зөвлөгөө авах эсвэл мэдээлэх бол дараах агентлагуудтай холбогдоно уу.
o Нууцлалын эрхийн зөрчлийн гомдол гаргах төв (privacy.kisa.or.kr / 118)
o Улсын дээд прокурорын газрын цахим гэмт хэрэг мөрдөх хэлтэс (www.spo.go.kr / 02-3480-2000)
o Үндэсний цагдаагийн газар Кибер товчоо (www.ctrc.go.kr/ 182)

■ Мэдэгдэх үүрэг
Компани нь энэхүү нууцлалын бодлогод оруулсан өөрчлөлтийн талаар хэрэглэгчдэд цахим хуудсаар (эсвэл бие даасан мэдэгдлээр) мэдэгдэх ёстой.
• Энэхүү нууцлалын бодлого нь 2022 он, 12 сая 08D-ээс эхлэн хэрэгжинэ.