Πολιτική Απορρήτου

Η BLEUGATE (εφεξής καλούμενη «η Εταιρεία») θεωρεί το απόρρητο των χρηστών ως εξαιρετικά σημαντικό και συμμορφώνεται με όλους τους κανονισμούς σχετικά με τον «Νόμο για την προστασία των πληροφοριών και την προώθηση της χρήσης του δικτύου πληροφοριών και επικοινωνιών».
Δηλώνοντας την πολιτική απορρήτου της όπως φαίνεται παρακάτω, η Εταιρεία ενημερώνει τους χρήστες για το σκοπό και τη χρήση των προσωπικών πληροφοριών που παρέχονται από τον χρήστη στην Εταιρεία και τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία των προσωπικών τους πληροφοριών.

■ Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται και μέσα συλλογής
Α. Πληροφορίες που συλλέγουμε
• Η Εταιρεία συλλέγει τα ακόλουθα δεδομένα για σκοπούς εγγραφών μελών, διαβουλεύσεων και αιτήσεων παροχής υπηρεσιών.
o Κατά την εγγραφή σας για συνδρομή: Όνομα, γενέθλια, φύλο, ταυτότητα, κωδικός πρόσβασης, αριθμός τηλεφώνου οικίας, αριθμός κινητού, e-mail, πληροφορίες νομικού εκπροσώπου για συνδρομητές ηλικίας κάτω των 14 ετών.
o Κατά την υποβολή αίτησης για υπηρεσίες: Διεύθυνση, στοιχεία πληρωμής
• Πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών ή της διαδικασίας επεξεργασίας: εγγραφή χρήσης, αρχείο καταγραφής πρόσβασης, cookies, πληροφορίες IP σύνδεσης, αρχείο πληρωμής, απείθαρχη χρήση και άλλα.

Β. Μέσα συλλογής προσωπικών πληροφοριών
• Οι προσωπικές πληροφορίες συλλέγονται μέσω του ιστότοπου, της επιστολής, των πινάκων μηνυμάτων, του e-mail, των καταχωρίσεων συμβάντων, των εντύπων αιτημάτων παράδοσης, του τηλεφώνου, του φαξ και του εργαλείου συλλογής δεδομένων που δημιουργούνται.

■ Σκοπός συλλογής και χρήσης προσωπικών πληροφοριών
Η Εταιρεία συλλέγει προσωπικές πληροφορίες για τους ακόλουθους σκοπούς και χρήση.
• Παροχή υπηρεσιών που δεσμεύονται από την εκπλήρωση της σύμβασης και την πληρωμή που ακολουθεί
Περιεχόμενο προμήθειας, αγορά και πληρωμή, παράδοση αγαθών, καταστάσεις τιμολόγησης και άλλα, επαληθεύσεις χρηστών για οικονομικές συναλλαγές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.
• Διαχείριση μελών
Προσδιορισμός χρήστη για πρόσβαση σε υπηρεσίες μόνο για μέλη, επαλήθευση χρήστη, αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, έλεγχος συνδρομής μέλους, επικύρωση ηλικίας, επιβεβαίωση συναίνεσης/συμφωνίας από νόμιμο εκπρόσωπο για χρήστες κάτω των 14 ετών, διαχείριση καταγγελιών και αστικών υποθέσεων και παράδοση ειδοποιήσεων.
• Χρήση μάρκετινγκ και προώθησης
Παράδοση εκδηλώσεων και αυτόκλητων διαφημίσεων. αποκτήσουν στατιστική κατανόηση της συχνότητας πρόσβασης και χρήσης του ιστότοπου από τα μέλη.

■ Περίοδος κατοχής και χρήσης προσωπικών στοιχείων
Κατά γενικό κανόνα, όταν τα προσωπικά δεδομένα έχουν εκπληρώσει τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, πρέπει να απορριφθούν αμέσως. Εκτός από τα ακόλουθα που θα διατηρηθούν για ορισμένες περιόδους για λόγους που αναφέρονται παρακάτω.

Α. Πληροφορίες που τηρούνται σύμφωνα με τις εσωτερικές πολιτικές της Εταιρείας
Ακόμη και όταν ένα μέλος έχει ακυρώσει τη συνδρομή του/της, τα προσωπικά στοιχεία του μέλους μπορούν να διατηρηθούν για 5 χρόνια από την ημερομηνία ακύρωσης προκειμένου να επιλυθούν μελλοντικές διαφορές, να συνεργαστούν με τα αιτήματα των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και να αποτραπεί η επανάληψη δόλιας χρήσεις από απείθαρχα μέλη.

Β. Λόγοι διατήρησης προσωπικών πληροφοριών σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό
Εάν η διατήρηση προσωπικών πληροφοριών κριθεί απαραίτητη για να λειτουργήσει σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών νόμων και κανονισμών, συμπεριλαμβανομένου του Νόμου για την Προστασία των Καταναλωτών στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο, τότε αυτά θα διατηρούνται στην κατοχή της Εταιρείας για ορισμένο χρονικό διάστημα που ορίζεται από την σχετικούς νόμους όπως σημειώνεται παρακάτω.
• Αρχεία που σχετίζονται με συμβόλαια ή απόσυρση συνδρομής:
o Σκοπός κατοχής: Πράξη για την Προστασία των Καταναλωτών στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο
o Περίοδος κατοχής: 5 έτη
• Αρχεία πληρωμών και προμήθειας αγαθών
o Σκοπός κατοχής: Πράξη για την Προστασία των Καταναλωτών στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο
o Περίοδος κατοχής: 5 έτη
• Αρχεία που σχετίζονται με παράπονα καταναλωτών ή επίλυση διαφορών
o Σκοπός κατοχής: Πράξη για την Προστασία των Καταναλωτών στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο
o Περίοδος κατοχής: 3 έτη
• Αρχεία ημερολογίου
o Σκοπός κατοχής: Νόμος περί προστασίας μυστικών επικοινωνιών
o Περίοδος κατοχής: 3 μήνες

■ Διαδικασίες και μέθοδοι απόρριψης προσωπικών πληροφοριών
Κατά γενικό κανόνα, όταν τα προσωπικά δεδομένα έχουν εκπληρώσει τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, απορρίπτονται αμέσως. Η διαδικασία και η μέθοδος απόρριψης περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω.
• Διαδικασία απόρριψης
Ακολουθώντας την αιτία για την προστασία των πληροφοριών σύμφωνα με τις εσωτερικές πολιτικές ή τα σχετικά καταστατικά, αφού τα προσωπικά δεδομένα εκπληρώσουν τους σκοπούς θα μεταφερθούν σε ξεχωριστή βάση δεδομένων (DB) (ή θα αρχειοθετηθούν χωριστά σε φάκελο εάν είναι σε έντυπη μορφή), τότε θα να απορριφθεί μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα. Προσωπικές πληροφορίες που μεταφέρονται σε ξεχωριστό ΒΔ δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό εκτός από την περίπτωση της νομοθεσίας.
• Μέθοδος απόρριψης
Χρησιμοποιήστε τεχνική μέθοδο για να σταματήσετε την αναπαραγωγή προσωπικών πληροφοριών που έχουν αποθηκευτεί σε ηλεκτρονική μορφή.
■ Αποκάλυψη προσωπικών στοιχείων
Κατά γενικό κανόνα, η Εταιρεία δεν αποκαλύπτει τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη σε κανένα εξωτερικό μέρος εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις.
• Προηγούμενη συγκατάθεση από τον χρήστη
• Ακολουθώντας τον κανόνα της νομοθεσίας ή όταν οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου απαιτούν τέτοιες πληροφορίες για ερευνητικούς σκοπούς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας όπως ορίζει ο νόμος.

■ Αποστολή συλλεγόμενων προσωπικών πληροφοριών
Για την παροχή υπηρεσιών, η Εταιρεία αποστέλλει συλλεγμένα προσωπικά στοιχεία σε εξειδικευμένες εταιρείες που αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω.
• Παραλήπτης: [Όνομα εταιρείας παράδοσης]
• Στοιχεία αποστολής: [Στοιχεία αποστολής εταιρείας παράδοσης]

• Παραλήπτης: [Όνομα παρόχου πύλης πληρωμών]
• Στοιχεία αποστολής: [Στοιχεία αποστολής παρόχου πύλης πληρωμής]

• Παραλήπτης: Προβολή λίστας προμηθευτών
• Στοιχεία αποστολής: [Λεπτομέρειες αποστολής]
 
■ Τα δικαιώματα των χρηστών και των νόμιμων εκπροσώπων και οι τρόποι άσκησης αυτών των δικαιωμάτων
• Ο χρήστης μπορεί να δει ή να επεξεργαστεί τα προσωπικά του στοιχεία και να ζητήσει τη διακοπή της ιδιότητας μέλους ανά πάσα στιγμή.
• Για να δείτε ή να επεξεργαστείτε τα προσωπικά στοιχεία ενός χρήστη, κάντε κλικ στο «Επεξεργασία προσωπικών στοιχείων» (ή «Επεξεργασία στοιχείων μέλους») και για να ακυρώσετε τη συνδρομή (τερματισμός συνδρομής) κάντε κλικ στο «Τερματισμός συνδρομής». Κάνοντας κλικ, θα οδηγηθείτε σε μια διαδικασία αναγνώρισης προτού μπορέσετε να αποκτήσετε απευθείας πρόσβαση, να διορθώσετε ή να ακυρώσετε τη συνδρομή.
• Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων μέσω επιστολής, τηλεφώνου ή email και θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες.
• Σε περίπτωση που ένας χρήστης ζητήσει διορθώσεις σε σφάλματα προσωπικών πληροφοριών, η Εταιρεία δεν θα χρησιμοποιήσει ή δεν θα παράσχει προσωπικές πληροφορίες έως ότου γίνει μια διόρθωση. Επιπλέον, εάν έχουν ήδη δοθεί λανθασμένα προσωπικά στοιχεία σε τρίτους, η Εταιρεία θα τους ενημερώσει αμέσως ώστε να γίνει η σωστή διόρθωση.
• Εάν τα προσωπικά στοιχεία ακυρωθούν ή διαγραφούν κατόπιν αιτήματος του χρήστη, η Εταιρεία θα συμμορφωθεί με τους όρους που καθορίζονται στην «Περίοδος κατοχής και χρήσης προσωπικών πληροφοριών» και θα απαγορεύσει την αποκάλυψη ή χρήση για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

■ Εγκατάσταση, διαχείριση και άρνηση λειτουργίας συσκευής για αυτόματη συλλογή προσωπικών πληροφοριών
Η Εταιρεία χρησιμοποιεί «cookies» που αποθηκεύουν και ανακτούν συχνά τις πληροφορίες σας. Ένα cookie είναι ένα πολύ μικρό αρχείο κειμένου που ο διακομιστής, που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία του ιστότοπου της Εταιρείας, στέλνει στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Το αρχείο αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.
Η Εταιρεία χρησιμοποιεί cookies για τους ακόλουθους σκοπούς:
• Χρήση και σκοπός των cookies
o Να αναλύει τις συχνότητες της επίσκεψης μέλους και μη μέλους, να κατανοεί τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα του χρήστη και να παρακολουθεί τα ίχνη του χρήστη και να πραγματοποιεί στοχευμένο μάρκετινγκ και να παρέχει εξατομικευμένη υπηρεσία ελέγχοντας το επίπεδο συμμετοχής σε διάφορες εκδηλώσεις και τον αριθμό των επισκέψεων.
o Έχετε το δικαίωμα επιλογής όσον αφορά την εγκατάσταση των cookies. Αντίστοιχα, μπορείτε να επιτρέψετε όλα τα cookie τροποποιώντας τις ρυθμίσεις cookie, να υποβάλλετε μια διαδικασία επιβεβαίωσης κάθε φορά που αποθηκεύεται ένα cookie ή να αρνηθείτε την αποθήκευση όλων των cookie.
• Ρυθμίσεις για απόρριψη δημιουργίας cookies
o Για να απορρίψετε τη δημιουργία cookies, επιλέξτε επιλογές στο πρόγραμμα περιήγησής σας και αλλάξτε τις ρυθμίσεις σας ώστε να επιτρέπονται όλα τα cookies, περάστε από μια διαδικασία επαλήθευσης πριν αποθηκεύσετε τα cookies ή απορρίψτε την αποθήκευση όλων των cookies.
o Παράδειγμα (Για τον Internet Explorer)
- Μεταβείτε στα «Εργαλεία» που βρίσκονται στο επάνω μέρος του προγράμματος περιήγησης Ιστού > Επιλογές Διαδικτύου > Απόρρητο
o Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένες δυσκολίες στη χρήση των υπηρεσιών εάν απορρίψετε τη δόση των cookies.

■ Δημόσιες υπηρεσίες σε σχέση με προσωπικά στοιχεία
Για την προστασία των προσωπικών σας στοιχείων και την αντιμετώπιση καταγγελιών που σχετίζονται με προσωπικά στοιχεία, η Εταιρεία έχει ορίσει το ακόλουθο τμήμα και τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων.
• Κύριος Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Ονομα:
Τμήμα:
Τηλεφωνικό νούμερο:
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

• Chief Privacy Officer
Ονομα:
Τμήμα:
Τηλεφωνικό νούμερο:
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

• Μπορείτε να αναφέρετε όλα τα παράπονα που σχετίζονται με την προστασία του απορρήτου, κατά τη χρήση της υπηρεσίας της Εταιρείας, στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων ή στο αρμόδιο τμήμα.
• Η Εταιρεία θα παρέχει γρήγορες και επαρκείς απαντήσεις στην έκθεσή σας.
• Για περαιτέρω διαβούλευση ή αναφορά σχετικά με άλλες παραβιάσεις του απορρήτου, επικοινωνήστε με τα ακόλουθα πρακτορεία.
o Κέντρο καταγγελιών παραβίασης δικαιωμάτων απορρήτου (privacy.kisa.or.kr / 118)
o Τμήμα Διερεύνησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Ανώτατη Εισαγγελία (www.spo.go.kr / 02-3480-2000)
o Cyber Bureau, National Police Agency (www.ctrc.go.kr/ 182)

■ Υποχρέωση ειδοποίησης
Η Εταιρεία θα ειδοποιεί τους χρήστες για τυχόν αλλαγές στην παρούσα πολιτική απορρήτου μέσω του ιστότοπου (ή μέσω μεμονωμένων ειδοποιήσεων).
• Αυτή η πολιτική απορρήτου θα εφαρμοστεί από το 2022, 12M 08D.